صفحه اصلي > موسسه طب انتقال خون > دوره ها 

* توجه : دانشجویان محترم رشته پزشکی سال ششم به بالا(اینترن) لطفا برای ثبت نام، دریافت محتوی آموزشی، راهنمای آزمون دوره مشاوره و انتخاب اهداکنندگان سالم خون و فرآورده ها و سایر دانشجویان داوطلب دوره جمع آوری خون و اجزای آن را انتخاب نمایید.