فراخوان شناسایی پیمانکار
 


احتراماً از آنجایی که این سازمان در نظر دارد معتبرسازی سامانه جامع مدیریت فرآوری و انتقال خون را مطابق با دستورالمعل GAMP5 اجرایی نماید. لذا از شرکتهای نرم افزاری و متخصصینی که در این زمینه فعالیت و تجربه کافی دارند تقاضا می گردد سوابق کاری مرتبط به همراه سایر اسناد مثبته خود را حداکثر تا تاریخ 98/4/13 به آدرس ایمیل gamp5@ibto.ir ارسال فرمایند.

بدیهی است پس از بررسی های اولیه جهت برگزاری جلسه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد.