صفحه اصلي > ايمونوهماتولوژي > سوالات رايج 

 
پرسش و پاسخ

 

لطفا توجه شود :

كليه پاسخ­هاي داده شده و روش­هاي مربوطه در صورتي كه آزمايش­ها در بانك خون به صورت استاندارد انجام شود، قابل اطلاق مي­باشد. اطلاعات داده شده فقط جنبه آموزشي دارد و مسئوليت انجام آزمايش­ها و نتايج بدست آمده مطابق قانون با آزمايشگاه خواهد بود.
 
 
 سؤال 001 نمونه خون بيمار جهت آزمايش‌هاي قبل از تزريق خون ، چه مدت اعتبار دارد؟

جواب 001

در صورتي كه بيمار در 3 ماه گذشته سابقه بارداري و يا تزريق خون داشته يا اطلاعات مذكور نامشخص مي­باشد، فقط بايد از نمونه خوني كه در 72 ساعت گذشته در تاريخ تزريق خون نمونه‌گيري شده جهت آزمايش كراس مچ استفاده نمود. براي ساير بيماران مدت 72 ساعت براي نمونه خون الزامي نيست.

 

Reference:

Roback, J. Technical Manual 16th ed .AABB 2008

 سؤال002 نمونه خون بيمار جهت استفاده در بانك خون بايد داراي چه شرايطي باشد؟

جواب002   

نمونه خون بيمار بايد ويژه انجام آزمايش­هاي بانك خون ، ارسال شود. استفاده از نمونه­هاي ساير بخش­ها مانند بخش هماتولوژي و بيوشيمي و نمونه­هاي متفرقه جهت انجام آزمايشهايي مانند ABO&Rh  Antibody Screening و cross- match ممنوع مي­باشد.

 حداقل اين اطلاعات بر روي برچسب نمونه خون به شكلي كه از لوله جدا نشود ، ثبت شده باشد.

1.       نام و نام خانوادگي كامل بيمار

2.       شماره منحصر به فرد بيمار مانند شماره پرونده

3.       تاريخ خونگيري

4.       نام فرد خونگير يا كد شناسايي كننده فرد خونگير

خونگير موظف است اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات شناسائي كننده بيمار بر روي نمونه خون با فرم درخواست آزمايش وwristband همراه بيمار مطابقت دارد.

 

Reference:

Roback, J. Technical Manual 16th ed .AABB 2008

 
 سوال 001 در صورت درخواست خون براي نوزادان با سن كمتر از 4 ماهگي انجام كراس مچ با چه شرايطي صورت پذيرد؟

پاسخ:

·                گروه ABO&RH مادر و نوزادتعيين شود( تعيين گروه  ABO‌نوزاد فقط با انجام آزمايش forward گزارش شود)

·                آزمايش آنتي­بادي اسكرين جهت جستجوي آنتي­بادي­هاي غيرمنتظره با استفاده از سرم مادر يا نوزاد انجام شود.

·                آزمايش DAT بر روي نمونه نوزاد انجام شود.

·                 در صورتيكه نتيجه آزمايش آنتي­بادي اسكرين روي سرم مادر يا نوزاد و نيز آزمايش DAT با نمونه نوزاد هر دو منفي باشند،خون هم گروه ABO&Rh با خون نوزاد  يا گروه "O" را بدون نياز به كراس مچ مي­توان به دفعات تزريق نمود.

توجه : در هر نوبت بستري نوزاد در صورتي­كه شرايط فوق وجود داشته باشد، مي­توان از تكرار آزمايش تعيين گروه ABO&Rh نوزاد در دوران بستري صرف نظر نمود.

·                در صورت وجود آلوآنتي­بادي، بايد كيسه خون آنتي ژن منفي با در نظر گرفتن آنتي­بادي شناسايي شده جهت تزريق انتخاب نمود و نيز كراس مچ كامل انجام شود، تا زماني كه ديگر آلو آنتي­بادي در سرم نوزاد مشاهده نگردد. در اين صورت كراس مچ كامل وخون آنتي­ژن منفي ديگر نياز نمي­باشد.