شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  • بازرسی از بانک خون بیمارستانها طبق چک لیست مربوطه جهت دریافت مجوز مصرف خون

شناسه خدمت: 16041582000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی      

نوع مخاطبین : -      

ماهیت خدمتی: نظارتی

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : فرارسیدن زمانی مشخص                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : -

قوانین و مقررات بالادستی : آیین نامه فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی

آمار تعداد خدمت گیرندگان:-

متوسط  زمان ارائه خدمت: 4 الی 5 ساعت

تواتر: یک بار در سال

نحوه دسترسی به خدمت:

 

 

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی


مسئول انجام خدمت: کارشناسان فنی سازمان انتقال خون ایران

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: -

مرحله اطلاع رسانی خدمت: الکترونیکی : اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) - تلفن گویا یا مرکز تماس

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی      

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی : لزوم حضور و بازدید و بررسی فراینده ها و شرایط محیطی         

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی   

عناوین فرایندهای خدمت : 1- ارسال نامه به مدیر بیمارستان جهت اعلام زمان بازرسی بانک خون بیمارستان 2- 

حضور در بیمارستان و بررسی و تکمیل چک لیست مربوطه و ارزیابی پارامتر های مربوطه 3- صدور مجوز برای بانک خون درصورت محرز شدن صلاحیت بخش مذکور