شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

این خدمت جهت آماده سازی، شستشو و ارسال خون نادر سازگار به منظور تزریق به بیماری می باشد که بر حسب تشخیص و درخواست پزشک در وضعیت بحرانی قرار دارد.
 
شناسه خدمت: 16041584000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به شهروندان      

نوع مخاطبین : -  

ماهیت خدمت: اجرایی                 

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست پزشک نمونه خون بیمار

قوانین و مقررات بالادستی : موافقت مدیرعامل سازمان با انجام خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان: 3 نفر در ماه

متوسط  زمان ارائه خدمت: -

تواتر: یک بار در ماه

نحوه دسترسی به خدمت:

 

 

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

 

مسئول انجام خدمت: کارشناسان سازمان انتقال خون ایران

تعداد بار مراجعه: یک بار حضوری

هزینه ارائه خدمت: -

مرحله اطلاع رسانی خدمت: الکترونیکی : اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی      

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی                

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی

ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه : نرم فزار اتوماسیون فنی نگاره (برخط)

عناوین فرایندهای خدمت : 1- درخواست پزشک 2- ارسال نمونه خون بیمار 3- انجام آزمایشات و اقدامات لازم بر روی نمونه بیمار 4- تکمیل فرم های مرتبط و ارسال فرم حمل و نقل خون نادر 5- ارسال خون نادر جهت تزریق به بانک خون بیمارستان