سوالات متداول
 

1) نحوه درخواست این خدمت به چه شکل است؟

اين خدمت جهت آماده سازي، شستشو و ارسال خون نادر سازگار به منظور تزريق به بيماري مي باشد كه بر حسب تشخيص و درخواست پزشك در وضعيت بحراني قرار دارد.

2) چه مدارکی برای درخواست این خدمت لازم است؟

درخواست پزشك و نمونه خون بيمار

3) این خدمت به چه گروهی ارائه می شود؟

شهروندان