سوالات متداول
 

1) خون و فرآورده های آن مورد استفاده برای کدام گروه است؟

بیماران 

2) تهیه و توزیع خون و فرآورده های آن در چه شرایطی صورت می گیرد؟

طبق اصول GMP و دستورالعمل ها و روشهای عملکردی استاندارد تولید در سازمان انتقال خون صورت می گیرد. 

3) خون و فرآورده های آن برچه اساسی به بیمارستان ارسال می شود؟

براساس درخواست بانك خون بيمارستاني

4) چه قوانین و مقرراتی درخصوص تامین و توزیع خون و فرآورده های آن مورد استناد قرار می گیرد؟

استانداردهای ملی انتقال خون، دستورالعملها و روشهای اجرایی انتقال خون