1) مخاطبین این خدمت کدام گروه می باشد؟

اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر 

2) نحوه انجام این خدمت به چه شکل است؟

نامه از اداره غذا و دارو جهت انجام آزمايشات ويروسي ارسال ميگردد. پس از دريافت نامه مشخصات نمونه هاي ارسالي با نامه مطابقت داده مي شود. بر اساس نوع آزمايش آزمايشات الايزا و ويروسي و تست هاي تاييدي انجام مي گيرد. نتايج به ادارات ذيربط ارسال مي گردد. 

3) نحوه آغاز خدمت به چه شکل است؟ 

با تقاضای گیرنده خدمت و دریافت مدرك و مكاتبات و ارسال نمونه هاي مورد آزمايش ارائه این خدمت آغاز می شود.