انجام آزمایشات HBV ، HCV ، HIV بر روی نمونه های ارسالی از غذا و دارو
 

 

 

شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. نامه از اداره غذا و دارو جهت انجام آزمایشات ویروسی ارسال میگردد.
  2. پس از دریافت نامه مشخصات نمونه های ارسالی با نامه مطابقت داده میشود.
  3. بر اساس نوع آزمایش آزمایشات الایزا و ویروسی و تست های تاییدی انجام می گیرد.
  4. نتایج به ادارات ذیربط ارسال می گردد.