ارزیابی کیت های ویروسی HIV, HCV, HBV ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت
 

 

 

شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. طبق درخواست آزمایشگاههای مرجع سالمت مبنی بر ارزیابی کیت، نامه درخواست ارزیابی کیت ارسال می گردد.پس از ارزیابی هزینه ملزومات الزم، نامه به آزمایشگاه مرجع سالمت ارسال می گردد. 
  2. پس از تایید هزینه، مبلغ هزینه به اطالع شرکت تامین کننده کیت رسیده و پس از واریز وجه به حساب سازمان انتقال خون نامه مربوطه توسط آزمایشگاه مرجع سالمت به این سازمان منعکس می شود.
  3. پس از دریافت کیت ها از نظر ویژگی حساسیت با استفاده از نمونه های منفی و پانل های BBI مثبت مورد ارزیابی قرار میگیرد. پس از ارزیابی، نتایج به اداره مرجع سالمت ارائه می گردد.