ارزیابی و آزمایش کیت، لوله و نمونه های مرتبط با خون، سرم و پلاسما