تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به بیمار
 

 

 

شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

این خدمت جهت اماده سازی، شستشو و ارسال خون نادر سازگار به منظور تزریق به بیماری می باشد که بر حسب تشخیص و درخواست پزشک در وضعیت بحرانی قرار دارد.