تامین و توزیع فراورده های خونی
 

 

 

شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

هدف سازمانهای انتقال خون، تهیه و توزیع خون کافی و عاری از عفونت برای بیماران می باشد؛ بطوری که فرآورده بدون ریسک و یا حداقل ریسک را با استفاده مناسب از امکانات موجود برای بیمار فراهم آورند. جمع آوری خون بایستی در شرایط بهداشتی و با استفاده از وسایل استریل و یک بار مصرف صورت گرفته و آزمایشات لازم برای کاهش خطر عفونتهای منتقله از طریق خون با دقت تمام روی آن انجام گیرد.