فرم درج گروه خونی O-
 
قبلا اهدای خون داشته ام
تا کنون اهدای خون نداشته ام
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید