روش های عملكردي استاندارد
 
روش های عملكردي استاندارد فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های آن

1- حمل و نقل خون و فرآورده های خونی

2- نگه داری و پایش دمایی تجهیزات و محیط بانک خون

3- کنترل کیفی روزانه

4- درخواست و دریافت خون و فرآورده ها از مراکز پخش خون

5- تأييد گروه خون فرآورده هاي RBCsدريافتي

6- استفاده از فرآورده ها بر اساس اولویت تاریخ انقضا و عودت به مراکز پخش خون در زمان تعیین شده

7- تهيه سوسپانسيون 3 درصد گلبول قرمز خون

8- خواندن و درجه بندي شدت آگلوتيناسيون

9- تهیه گلبولهای قرمز حساس شده

10- تعيين گروه ABOگلبول قرمز و سرم با روش لوله اي

11- آزمايش Rh (D)به روش لوله اي

12- انجام آزمايش سازگاري

13- جستجوي آنتي بادي هاي غيرمنتظره مهم از نظر باليني

14- انجام آزمايش آنتي گلبولين مستقيم

15- بررسی وجود هموگلوبین در ادرار (هموگلوبینوری)

16- تعیین گروه خونی و تزریق خون در بیمارانی که سابقه قبلی نتیجه گروه خون ندارند

17- آماده سازی خون در شرایط اضطراری

18- درخواست و تزریق خون براي نوزادان با سن كمتر از 4ماه

19- ذوب و آماده سازی فرآورده های پلاسمایی منجمد جهت تزریق

20- تحویل خون و فرآورده ها توسط بانک خون به بخشهای مصرف کننده در بیمارستان

21- نظارت بر تزریق فرآورده در بخش مصرف کننده

22- نحوه برخورد با عوارض ناخواسته احتمالی

23- مراجع