آگهـي مناقصه عمومـي شمـاره 96/11648
 
آگهـي مناقصه عمومـي شمـاره 96/11648 تاریخ ثبت : 1396/11/23
طبقه بندي :
عنوان : آگهـي مناقصه عمومـي شمـاره 96/11648
متن آگهي :

 ســــــــازمان انتقال خون ايـران در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد 300000 عدد كيسه خون فيلتردار چهار تايي ml  450 CPD/SAGM، با ملحقات مورد نياز خود را الزاماً از تولیدکنندگان داخلی و از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به شماره سامانه 200963000000022 برگزار نمايد.

تاريخ انقضاء : چهار شنبه 9 اسفند 1396
فايل الحاقي : Download
تعداد نمایش : 26 <<بازگشت