روز جهاني اهداكننده خون

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان از انتقال خون تبریز، 9 اردیبهشت 95

  • گزارش تصویری: تودیع و معارفه مدیران کل انتقال خون آذربایجان شرقی، 9 اردیبهشت 95

  • گزارش تصویری: بازدید نائب رئیس و رئیس کمیته بهداشت انجمن بیماران هموفیلی افغانستان از سازمان، 8 اردیبهشت 95

    سید حامد میرزاخلیل

  • گزارش تصویری: اولین جلسه همکاری های منطقه ای میان استانهای کشور در امر انتقال خون، 5 اردیبهشت 95

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان از انتقال خون استان قم، 4 اردیبهشت 95

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان از مرکز انتقال خون ساوه، 4 اردیبهشت 95